Uudised

juuli 15, 2009

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lubada Lääne-Balkani riikide kodanikel Schengeni ruumi viisavabalt reisida


Euroopa komisjoni pressiteade
Brüssel, 15. juuli 2009

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku anda endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Montenegro ja Serbia kodanikele õigus reisida viisavabalt Schengeni riikidesse [1] uue biomeetrilise passiga.


Komisjon jätkab Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanike viisarežiimi lihtsustamise toetamist, kuigi nimetatud riigid ei täida veel tänases ettepanekus sätestatud tingimusi. Kui reforme jätkatakse senise tempoga ja tingimused täidetakse, võiks komisjon esitada uue, neid riike käsitleva ettepaneku 2010. aasta keskpaigaks.

Laienemisvolinik Olli Rehn ütles, et ELi eesmärk on võimaldada ka Albaaniale ning Bosnia ja Hertsegoviinale viisavabadust ning komisjon on veendunud selle õnnestumises.

Viisavaba reisimine on Lääne-Balkani riikidele suunatud ELi integratsioonipoliitika oluline põhimõte. Inimestevahelise suhtlemise soodustamine parandab ettevõtlusvõimalusi ja annab selle piirkonna inimestele võimaluse õppida ELi senisest paremini tundma. Siiski on viisavaba reisimine võimalik ainult juhul, kui täidetakse vajalikke turvanõudeid. Just seetõttu algatas komisjon Lääne-Balkani riikidega viisarežiimi lihtsustamist käsitleva dialoogi näiteks passide turvalisuse tõstmiseks, piirikontrolli ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemise tugevdamiseks.

Komisjon hindas riikide ettevalmistusi põhjalikult. Iga riigi suhtes kohaldatakse samu tingimusi. Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik täidab vajalikke tingimusi. Serbia ja Montenegro puhul sõltub viisavabaduse jõustumine sellest, kas nad täidavad kriteeriume kuupäevaks, mil nõukogu võtab ettepaneku vastu. Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina peavad jätkama oma jõupingutusi, et saada komisjonilt positiivne soovitus.

Albaanias ning Bosnia ja Hertsegoviinas on veel puudusi organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemisel, passi väljaandmise menetluse puudujääkide kõrvaldamisel ning piiride ja rände haldamise valdkonnas.

Viisarežiimi lihtsustamist ei kohaldata veel ka Kosovo (nagu on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244/99) elanike suhtes, sest tema territooriumil ei täideta veel selleks vajalikke tehnilisi nõudeid. Selles küsimuses jätkab komisjon tihedat koostööd nii Serbia kui ka Kosovo ametiasutustega ja otsib võimalusi lahendada viisaküsimus tulevikus.

Komisjoni ettepaneku peab enne jõustumist heaks kiitma nõukogu pärast seda, kui on konsulteerinud Euroopa Parlamendiga.

Pressiteate täistekst http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1138&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en.

[1] Kõik ELi liikmesriigid (välja arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) ning Šveits, Norra ja Island.

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115