Uudised

juuli 16, 2009

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektide läbipaistvust


Euroopa komisjoni pressiteade
Brüssel, 16. juuli 2009

Euroopa Komisjon soovib, et liikmesriigid suurendaksid ELi energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektide läbipaistvust sellistes peamistes valdkondades nagu naftatootmine (aga ka biokütused), elektrienergia (kaasa arvatud tuumaenergia) ja maagaas.

Samuti teistes energeetikaga seotud sektorites, näiteks transport ja energia tootmisel tekkiva süsinikdioksiidi säilitamine.

Kavandatud ja käimasolevate investeerimisprojektide läbipaistvuse suurendamine aitab paremini näha, kas on olemas oht, et lähiaastail võivad infrastruktuuris tekkida puudujäägid, sest madala süsinikusisaldusega energiakoosluste kasutamisele üleminek eeldab suure hulga vananenud tootmisrajatiste uuendamist või uute tootmisvõimsuste loomist.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Andris Piebalgs ütles:„Tänased energeetikaprobleemid ja meie kindel eesmärk saavutada paketi „20-20-20” eesmärgid tähendavad, et energeetikainfrastruktuuri tuleb teha ülisuuri investeeringuid. Komisjon tahab jälgida, kas investeerimisprojektid viiakse ellu tulevase nõudluse rahuldamise tarvis piisavalt aegsasti ning täites meie kliimamuutuste ja energeetikaalaseid eesmärke. See teeb komisjonile erilist muret just nüüd, kui tõsine rahandus- ja majanduskriis põhjustab energeetikasse tehtavate investeeringute vähenemist ja viivitusi ning suurendab ebakindlust energeetikaprojektide tuleviku üle."

Komisjoni täna tehtud ettepaneku kohaselt tõhustatakse andmete kogumist ja analüüsimist investeerimisprojektide kohta, mis on suunatud nafta, maagaasi, elektrienergia (s.h tuumaenergia) ja biokütuste infrastruktuuri ELis ning energiatootmise käigus tekkiva CO_2 transporti ja säilitamisse. Liikmesriigid ja tööstusharu hakkavad esitama andmeid ja teavet komisjonile, kes omakorda hakkab analüüsima investeerimissuundumusi. ELi tasandil tehtud kogu sektorit hõlmava analüüsi tulemusi jagatakse liikmesriikide ja sidusrühmadega ning avaldatakse ka üldsusele. Tarnepoole arengut võrreldakse pidevalt ELi eeldatava energiavajadusega.

Tehtud ettepanek täiendab teisi ELi algatusi: EL on võtnud vastu siseturu eeskirjade raamistiku ja eri energiaallikate kasutamise eesmärgid ning reserveerinud Euroopa majanduse taastamise kavas 3,98 miljardit eurot investeeringuteks energiainfrastruktuuri. Arvestades eesseisvaid ülesandeid ja vajadust suurte investeeringute järele, aitab komisjon soodsa investeerimiskliima kujundamisele kaasa ka regulaarse seire ning investeerimisprojektide läbipaistvuse suurendamisega ELi tasemel. Samuti aitab selline süsteem komisjonil paremini ennetada võimalikke infrastruktuuri puudujääke ja ohte turvalisele ja pidevale energiatarnimisele ELis.

Komisjon eeldab, et Euroopa Liidu Nõukogu võtab uue mehhanismi vastu 2010. aasta alguses.

Taust
Hinnanguliselt tuleb praegusest hetkest kuni aastani 2030 kulutada ELi elektrivõrkudele ja tootmisvõimsustele 1 triljon eurot ning gaasivõrkudele 150 miljardit eurot (need kulutused ei kata kolmandatest riikidest importimiseks kasutatavaid torujuhtmeid). 2020. aastaks peaks elektrienergia tootmisvõimsuse kasv olema ligikaudu 360 GW ehk umbes pool praegusest tootmisvõimsusest.

Komisjon teatas kavatsusest teha ettepanek kõnealuse määruse kohta teises strateegilises energiaülevaates, mis võeti vastu 13. novembril 2008.

Täiendav teave teise strateegilise energiaülevaate kohta: MEMO/08/703 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/703&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Täiendav teave Euroopa majanduse taastamise kava kohta: IP/08/1771 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1771&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Täiendav teave kliimamuutusi ja energeetikat käsitleva õigusaktide paketi kohta: IP/09/628 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/628&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115