Uudised

aug 13, 2009

Eurobaromeeter: vaatamata majanduskriisile on Eesti kodanikud oma eluga rahul


Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teade
Tallinn, 13. august 2009

Täna avalikustatud Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri Eesti suvine raport näitab, et enamik Eesti kodanikest on oma eluga tervikuna rahul ning hindab oma pere finantsseisu pigem heaks. Samas peab riigi majanduslikku olukorda halvaks 79% eestlastest. Peamiseks probleemiks on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanike silmis tõusnud tööpuudus ja üldine majanduslik olukord.
Sarnaselt hetkeolukorra tajumisele ennustavad kodanikud ka lähitulevikku: riigi majanduslikku ja tööhõive olukorda hindavad nad palju kriitilisemalt kui oma leibkonna käekäiku. Nii Euroopas tervikuna kui ka Eestis on optimistlike inimeste osakaal võrreldes eelmise aasta sügisega siiski mõnevõrra kasvanud.

Raporti autor Aivar Voog TNS Emorist ütles: "Uuringu küsitlustöö viidi läbi majanduslanguse perioodil, mida iseloomustavad tööpuuduse kiire kasv ja inimeste sissetulekute vähenemine. Samas toimus küsitlustöö suve esimeses pooles, 12. juunist 2. juulini, mil inimesed on tavaliselt juba iseenesest muretumad." Eestlased on üldiselt Euroopa Liidu tuleviku osas kõige optimistlikumad terves ELis, optimistide protsent on Eestis 78% ja ELis keskmiselt 64%. Aivar Voogi hinnangul on  suurema optimismi üheks aluseks keskmisest kõrgem usaldus Euroopa Liidu institutsioonide ja nende tegevuse suhtes.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar ütles, et üldise majanduskriisi tingimustes on oluline Eesti kodanike jätkuvalt suur toetus Euroopa Liidule. "Suur optimistide osakaal Eestis näitab, et Euroopa Liit on teinud majandussurutises õigeid samme ja et Eesti inimesed võivad Euroopa Liidule kindlad olla," nentis ta.

Positiivsete, neutraalsete ja negatiivsete hoiakute proportsioonid Euroopa Liitu suhtumises pole viimase kahe aasta jooksul oluliselt muutunud. Nii arvab 59% Eesti kodanikest, et Euroopa Liitu kuulumine on hea ning vaid 7% on negatiivne hoiak ELi suhtes. Ka usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu on viimaste aastate jooksul nii Eestis kui ka mujal ELis püsinud stabiilsena. Küll aga kaardistati kohalike institutsioonide usalduse kukkumine nii Eestis kui ka Euroopa Liidus keskmiselt. Eesti valitsust usaldas suvel Eurobaromeetri uuringu kohaselt 38% kodanikest. Euroopa sh Eesti elanikud ootavad Euroopa Liidult efektiivsemat tegevust majanduskasvu tagamisel ja võitluses tööpuuduse vastu. Probleemide lahendamisel ühiskonnas pooldavad kodanikud pigem järk-järgulisi muutusi kui kiireid lahendusi ning ootavad, et raskusi peaks jagama kõik
võrdselt ehk tuleks järgida sotsiaalse võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtet. Eestlased tähtsustavad oluliselt enam vabaturumajanduse põhimõtete järgimist kui muu Euroopa, mis peab keskkonnakaitset olulisimaks prioriteediks. Eesti avalikkuse toetus eurole on kasvanud 61%ni. Aivar Voogi hinnangul nähakse eurole üleminekus ühte kindlamat lahendust praegusele majanduslikule ebakindlusele. Voog arvab, et samas just majanduskriisist tulenevalt on ELi edasist laienemist toetavate kodanike hulk Eestis langenud 60%-lt 51%-le, sest ilmselt ei soovita uute tulijatega seotud võimalikke lisanduvaid finantsprobleeme. Euroopa Liidus tervikuna on toetus Euroopa Liidu laienemisele olnud juba pikemat aega langeva trendiga.

Taust
Eurobaromeetri suvine uuring viidi läbi ajavahemikus 12. juunist 6. juulini Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, kolmes kandidaatriigis (Türgis, Horvaatias ja endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias) ning Põhja-Küprosel. Eestis küsitleti 1006 Euroopa Liidu kodanikku. Uuringu sihtrühmaks olid inimesed, kel on vähemalt ühe Euroopa Liidu riigi kodakondsus, kes elavad riigis alaliselt ning on võimelised vastama küsimustele kas eesti või vene keeles. Uuringu peamine eesmärk oli kaardistada Euroopa Liiduga seotud arvamusi ja hoiakuid. Suurem osa teemasid on leidnud kajastamist varasemates Eurobaromeetri uuringutes ning see võimaldab analüüsida ajalisi trende nii riigis endas, võrdluses teiste ELi liikmesriikide kui ka ELi keskmisega.

Raporti täistekst http://ec.europa.eu/eesti/paeevakajalist/news/090813_eurobaromeeter_et.htm

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 24; 52 27 115